Przetargi

Zaproszenie do złozenia oferty na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w roku 2014.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień,

których wartość jest wyższa niż wyrażona w złotych

równowartość kwoty 6.000 euro i nie przekracza

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

stosowanego w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Chmielowie

Nr …/20..                                          

Chmielów, dn. 13.12.2013r

                                              

……………………………………………………………………

                                             (Nazwa i adres podmiotu, do którego kierowane jest zaproszenie)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie, ul. Spacerowa 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zadanie pn.:

,,Dostawę artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych”

Wspólny słownik zamówień (CPV):

15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne (mięso wieprzowe i wołowe)

15100000-9 produkty zwierzęce, mięso i przetwory mięsne

15112000-6 drób

15300000-1 warzywa, owoce i podobne produkty

15811000 – 6 pieczywo

15500000 – 3 produkty mleczarskie

15220000-6 ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15331170- 9 i 15800000 – 5 warzywa mrożone i produkty gł. mrożone

01242000-5 jaja

15000000-8 i 15800000-6 przyprawy i koncentraty

15400000 – 2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15800000 – 6 różne produkty spożywcze

 

§ 1 Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie*,
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Oferta na zadanie pn.: ,,Zakup i dostarczenie artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej.”
 1. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

 2. Ma być ona napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 3.  Oferta  ma obejmować całość zamówienia.

  § 2 Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem  zamówienia jest zakup i dostarczenie artykułów żywnościowych, na potrzeby   stołówki szkolnej mieszczącej się w Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie. Szczegółowy wykaz produktów zawierają załączniki 3a -31.

  Szczegóły wymogów:

 1. Mięso i wędliny muszą być świeże, nie mrożone, dopuszczone do konsumpcji przez lekarz weterynarii, dostarczane raz w tygodniu, w zależności od jadłospisu.

 2. Jaja, nabiał świeże dostarczane raz w tygodniu, w zależności od jadłospisu.

 3. Pieczywo powinno być świeże dostarczane codziennie w zależności od jadłospisu.

 4. Warzywa świeże oraz warzywa mrożone powinny być dostarczane  1 raz w tygodniu w zależności od potrzeb stołówki.

 5. Owoce świeże muszą być dostarczane w dniu obiadowym

 6. Warzywa np. ziemniaki, buraki, pietruszka, kapusta kiszona  i inne uzgodnione  z zamawiającym mogą być przywożone raz w tygodniu.

 7. Artykuły żywnościowe np. cukier, olej przyprawy mogą być przywożone  raz w tygodniu.

  Przy każdej dostawie musi być doręczony  dokument stwierdzający pochodzenie  produktu i jego dopuszczenie do obrotu.

  Ilość potrzebna umawiana jest ustnie, telefonicznie lub pisemnie  przez Zamawiającego.

  Wszystkie produkty powinny być kategorii I i być przydatne do spożycia. Ogólna ilość zamówienia może się zmienić.

  Wszystkie dostarczane artykuły muszą spełniać wymagania HACCP.

           

        § 3 Wymagany termin realizacji umowy: od 02.01.2014 do 31.12.2014r

        § 4 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

              Cena - 100 %.

           § 5 Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty:

  1/ formularz oferty

       2/ oświadczenie o spełnieniu warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku  - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

  3/  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia , o których mowa w art. 24 Ust. 1 ustaw – Prawo zamówień publicznych.

  § 6 Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

  W cenę oferty należy wliczyć:

  a) wartość  dostawy  określoną w oparciu o przedmiot zamówienia

  b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

  Cena podana przez wykonawcę będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

          § 7 Miejsce i termin złożenia oferty:

  Ofertę należy złożyć bądź przesłać w terminie do dnia 20.12. 2013r. do godziny 10.00 na  

   piśmie w zaklejonej kopercie  w siedzibie zamawiającego Chmielów,
                ul. Spacerowa 2, 27-400 Ostrowiec.

  Na kopercie  należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:

   „Oferta  na zadanie pn.: Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej

  Oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

  § 8 Informacje dotyczące zawierania umowy:

  W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca ma podpisać umowę z zamawiającym.

  § 9 Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

  Teresa Bąbel

  Dyrektor  PSP w Chmielowie.

  Tel 41 - 2600734

  Sporządził:                                                                                              Podpisał:

     ……………………                                                                           …………………………………

  Ewa Polak - intendent                                                                      Teresa Bąbel - dyrektor                                                                                   

   

   

   

   

  W załączeniu:

  1. Zaproszenie do złożenia oferty – załącznik nr 2

  2. Wzór formularza oferty – załącznik nr 3

  3. Załączniki  do formularza – załączniki nr 3a do 3 l

   4.   Wzór umowy – załącznik nr 4

   5.  Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy – Prawo

       zamówień publicznych – załącznik nr 5

   6  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których  mowa w art. 24 ust. 1 ustawy

        – prawo zamówień publicznych – załącznik nr 6.

    

    

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2013 22:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Bąbel
Ilość wyświetleń: 704
15 grudnia 2013 22:40 (Teresa Bąbel) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2013 22:39 (Teresa Bąbel) - Dodanie załącznika [zalacznik_3a.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2013 22:38 (Teresa Bąbel) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)