Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA § 1 OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Na podstawie §2 ust.1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum (Dz. U. nr 14 poz. 1 31), uwzględniając postanowienia Rozporządzenia Ministra...

Ceremoniał

C E R E M O N I A Ł Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie I. Skład i wygląd Pocztu Sztandarowego. § 1 Sztandarem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Chmielowie jest sztandar nadany szkole w dniu 9 listopada 2006 rok. § 2 Sztandar jest symbolem oraz najwyższym dobrem szkoły i należny...